"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư

Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chínhphục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên,nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người có bệnh lý về tâm thần kinh, người yếu thế trong xã hội; các đối tượng bị ảo giác do sử dụng ma túy, có hành vi bạo lực gia đình
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 18/6/2024 ] [ Hiệu lực: 18/6/2024 ]
Nghị quyết 453/2024/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 06/6/2024 ] [ Hiệu lực: 16/6/2024 ]
Nghị quyết 456/2024/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và một số chế độ, chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 06/6/2024 ] [ Hiệu lực: 16/6/2024 ]
Nghị quyết 465/2024/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 06/6/2024 ] [ Hiệu lực: 16/6/2024 ]
Nghị quyết 454/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 06/6/2024 ] [ Hiệu lực: 06/6/2024 ]
Quyết định 15/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 05/6/2024 ] [ Hiệu lực: 15/6/2024 ]
Quyết định 14/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 29/5/2024 ] [ Hiệu lực: 08/6/2024 ]
Quyết định 13/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 28/5/2024 ] [ Hiệu lực: 07/6/2024 ]