"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chínhphục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên,nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết 430/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và thưởng khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Nghị quyết số 168/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 07/12/2023 ] [ Hiệu lực: 17/12/2023 ]
Nghị quyết 432/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, tại cơ sở cai nghiện ma túy; chính sách hỗ trợ đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 07/12/2023 ] [ Hiệu lực: 17/12/2023 ]
Nghị quyết 439/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 07/12/2023 ] [ Hiệu lực: 17/12/2023 ]
Nghị quyết 412/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
[ Ban hành: 07/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/12/2023 ]
Nghị quyết 431/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 07/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/12/2023 ]
Nghị quyết 438/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về thông qua việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024.
[ Ban hành: 07/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/12/2023 ]
Nghị quyết 440/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024.
[ Ban hành: 07/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/12/2023 ]
Nghị quyết 399/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức chi đối với một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 15/11/2023 ] [ Hiệu lực: 25/11/2023 ]
Nghị quyết 400/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 15/11/2023 ] [ Hiệu lực: 25/11/2023 ]
Nghị quyết 401/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 302/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 15/11/2023 ] [ Hiệu lực: 25/11/2023 ]
Nghị quyết 394/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định nội dung, mức chi một số hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 02/10/2023 ] [ Hiệu lực: 12/10/2023 ]
Nghị quyết 395/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 02/10/2023 ] [ Hiệu lực: 12/10/2023 ]
Nghị quyết 398/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 02/10/2023 ] [ Hiệu lực: 12/10/2023 ]
Nghị quyết 385/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định việc hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học khi được tuyển dụng vào các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 21/7/2023 ] [ Hiệu lực: 31/7/2023 ]
Nghị quyết 376/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 06/7/2023 ] [ Hiệu lực: 16/7/2023 ]
Nghị quyết 380/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định nội dung chi và mức chi Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh.
[ Ban hành: 06/7/2023 ] [ Hiệu lực: 16/7/2023 ]
Nghị quyết 383/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định về hỗ trợ cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc, chuyển công tác giai đoạn 2023-2026.
[ Ban hành: 06/7/2023 ] [ Hiệu lực: 16/7/2023 ]
Nghị quyết 365/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về kết quả giám sát việc tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
[ Ban hành: 06/7/2023 ] [ Hiệu lực: 06/7/2023 ]
Nghị quyết 366/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.
[ Ban hành: 06/7/2023 ] [ Hiệu lực: 06/7/2023 ]
Nghị quyết 378/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 06/7/2023 ] [ Hiệu lực: 06/7/2023 ]
Nghị quyết 379/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 06/7/2023 ] [ Hiệu lực: 06/7/2023 ]
Nghị quyết 381/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua việc sáp nhập 06 thôn, tổ dân phố để thành lập 03 thôn, tổ dân phố thuộc thành phố Hưng Yên và huyện Phù Cừ.
[ Ban hành: 06/7/2023 ] [ Hiệu lực: 06/7/2023 ]
Nghị quyết 363/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định định mức phân bổ và nội dung chi, định mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 10/5/2023 ] [ Hiệu lực: 20/5/2023 ]
Nghị quyết 364/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 10/5/2023 ] [ Hiệu lực: 10/5/2023 ]
Nghị quyết 344/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 22/3/2023 ] [ Hiệu lực: 01/4/2023 ]
Nghị quyết 345/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 22/3/2023 ] [ Hiệu lực: 29/3/2023 ]
Nghị quyết 356/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về thông qua hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023.
[ Ban hành: 22/3/2023 ] [ Hiệu lực: 22/3/2023 ]
Nghị quyết 330/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; chính sách hỗ trợ khi di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]