"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2021Năm 2014Năm 2012Năm 2010Năm 2007Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 14 văn bản
  Quyết định 05/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 79/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên.
  [ Ban hành: 08/3/2024 ] [ Hiệu lực: 18/3/2024 ]
  QPPL 05/2024 [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  [ Ban hành: 08/3/2024 ] [ Hiệu lực: 08/3/2024 ]
  QPPL 05/2024 [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  [ Ban hành: 08/3/2024 ] [ Hiệu lực: 08/3/2024 ]
  Chỉ thị 05/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên (1831-2021) và 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941-2021)
  [ Ban hành: 05/02/2021 ] [ Hiệu lực: 05/02/2021 ]
  Quyết định 306/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2020
  [ Ban hành: 22/01/2021 ] [ Hiệu lực: 22/01/2021 ]
  Quyết định 654/QĐ-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
  [ Ban hành: 23/4/2014 ]
  Quyết định 25/2012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc sửa đổi Mục a, Khoản 2, Điều 6, Chương 2, Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Hưng Yên
  [ Ban hành: 28/12/2012 ] [ Hiệu lực: 07/01/2013 ]
  Quyết định 320/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc tổ chức lại Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hưng Yên
  [ Ban hành: 03/02/2010 ] [ Hiệu lực: 03/02/2010 ]
  Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính
  [ Ban hành: 15/3/2007 ] [ Hiệu lực: 15/3/2007 ]
  Quyết định 21/QĐ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Thành lập Uỷ ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII Tỉnh Hưng Yên
  [ Ban hành: 12/02/2007 ] [ Hiệu lực: 12/02/2007 ]