"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản Kế hoạch
Tổng số: văn bản

Kế hoạch 28/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Tổ chức thực hiện phong trào thi đua
[ Ban hành: 13/3/2012 ]
Kế hoạch 15/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2015
[ Ban hành: 16/02/2012 ]
[Replication or Save Conflict]
Kế hoạch 98/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2015
[ Ban hành: 07/9/2011 ] [ Hiệu lực: 07/9/2011 ]
Kế hoạch 21/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ
[ Ban hành: 21/3/2008 ] [ Hiệu lực: 21/3/2008 ]
Kế hoạch 01/KH-UBBC [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
[ Ban hành: 12/02/2007 ]