"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hưng Yên HĐND huyện Ân Thi HĐND huyện Khoái Châu HĐND huyện Kim Động HĐND huyện Mỹ Hào HĐND huyện Phù Cừ HĐND huyện Tiên Lữ HĐND huyện Văn Giang HĐND huyện Văn Lâm HĐND huyện Yên Mỹ HĐND thành phố Hưng Yên HĐND và UBND huyện Văn Giang UBND huyện Ân Thi UBND huyện Khoái Châu UBND huyện Kim Động UBND huyện Phù Cừ UBND huyện Tiên Lữ UBND huyện Văn Giang UBND huyện Yên Mỹ UBND thành phố Hưng Yên UBND thị xã Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người có bệnh lý về tâm thần kinh, người yếu thế trong xã hội; các đối tượng bị ảo giác do sử dụng ma túy, có hành vi bạo lực gia đình
Quyết định 08/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 20/4/2023 ] [ Hiệu lực: 30/4/2023 ]
Quyết định 07/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 77/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 18/4/2023 ] [ Hiệu lực: 28/4/2023 ]
Quyết định 825/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023
[ Ban hành: 07/4/2023 ] [ Hiệu lực: 07/4/2023 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, bão năm 2023.
[ Ban hành: 22/3/2023 ] [ Hiệu lực: 22/3/2023 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023.
[ Ban hành: 22/3/2023 ] [ Hiệu lực: 22/3/2023 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về đẩy mạnh, đôn đốc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 21/3/2023 ] [ Hiệu lực: 21/3/2023 ]
Quyết định 684/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; huyện nông thôn mới nâng cao; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 21/3/2023 ] [ Hiệu lực: 21/3/2023 ]
Quyết định 05/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở; công nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải đất ở) cho hộ gia đình, cá nhân n trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 17/3/2023 ] [ Hiệu lực: 27/3/2023 ]
Quyết định 04/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 23/02/2023 ] [ Hiệu lực: 05/3/2023 ]
Quyết định 02/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 20/02/2023 ] [ Hiệu lực: 02/3/2023 ]
Quyết định 03/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 20/02/2023 ] [ Hiệu lực: 02/3/2023 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
[ Ban hành: 15/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/02/2023 ]
Quyết định 222/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023
[ Ban hành: 06/02/2023 ] [ Hiệu lực: 06/02/2023 ]
Quyết định 01/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định đánh giá năng lực thực hiện các chỉ số cải cách nền hành chính tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 11/01/2023 ] [ Hiệu lực: 21/01/2023 ]
Quyết định 52/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến từ nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 29/12/2022 ] [ Hiệu lực: 08/01/2023 ]
Quyết định 51/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 26/12/2022 ] [ Hiệu lực: 05/01/2023 ]
Quyết định 50/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
[ Ban hành: 05/12/2022 ] [ Hiệu lực: 15/12/2022 ]
Quyết định 44/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.
[ Ban hành: 17/11/2022 ] [ Hiệu lực: 27/11/2022 ]
Quyết định 45/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
[ Ban hành: 17/11/2022 ] [ Hiệu lực: 27/11/2022 ]
Quyết định 46/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phổi trực thuộc Sở Y tế.
[ Ban hành: 17/11/2022 ] [ Hiệu lực: 27/11/2022 ]
Quyết định 47/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế.
[ Ban hành: 17/11/2022 ] [ Hiệu lực: 24/11/2022 ]
Quyết định 48/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Tâm thần kinh trực thuộc Sở Y tế.
[ Ban hành: 17/11/2022 ] [ Hiệu lực: 27/11/2022 ]
Quyết định 49/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế.
[ Ban hành: 17/11/2022 ] [ Hiệu lực: 27/11/2022 ]
Quyết định 42/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 03/11/2022 ] [ Hiệu lực: 13/11/2022 ]
Quyết định 43/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 03/11/2022 ] [ Hiệu lực: 13/11/2022 ]
Quyết định 2482/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành thời điểm từ ngày 04 tháng 8 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022.
[ Ban hành: 31/10/2022 ] [ Hiệu lực: 31/10/2022 ]
Quyết định 41/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 05/10/2022 ] [ Hiệu lực: 15/10/2022 ]