"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người có bệnh lý về tâm thần kinh, người yếu thế trong xã hội; các đối tượng bị ảo giác do sử dụng ma túy, có hành vi bạo lực gia đình
Quyết định 11/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 25/4/2024 ] [ Hiệu lực: 05/5/2024 ]
Quyết định 10/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 19/4/2024 ] [ Hiệu lực: 29/4/2024 ]
Quyết định 09/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung Điều 18 của Quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất; xử lý một số trường hợp cụ thể khi cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 10/4/2024 ] [ Hiệu lực: 20/4/2024 ]
Quyết định 08/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 02/4/2024 ] [ Hiệu lực: 12/4/2024 ]
Quyết định 07/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 12/3/2024 ] [ Hiệu lực: 22/3/2024 ]
Quyết định 05/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 79/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên.
[ Ban hành: 08/3/2024 ] [ Hiệu lực: 18/3/2024 ]
Quyết định 06/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên.
[ Ban hành: 08/3/2024 ] [ Hiệu lực: 18/3/2024 ]
Quyết định 05/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 79/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên.
[ Ban hành: 08/3/2024 ] [ Hiệu lực: 18/3/2024 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
[ Ban hành: 06/3/2024 ] [ Hiệu lực: 06/3/2024 ]
Quyết định 04/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 05/02/2024 ] [ Hiệu lực: 15/02/2024 ]
Quyết định 03/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 11/01/2024 ] [ Hiệu lực: 21/01/2024 ]
Quyết định 01/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
đổi tên Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên thành Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hưng Yên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hưng Yên trực thuộc Sở Giao thông vận tải.
[ Ban hành: 10/01/2024 ] [ Hiệu lực: 20/01/2024 ]
Quyết định 02/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên.
[ Ban hành: 10/01/2024 ] [ Hiệu lực: 20/01/2024 ]
Quyết định 2825/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024.
[ Ban hành: 29/12/2023 ] [ Hiệu lực: 29/12/2023 ]
Quyết định 22/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/01/2024 ]
Quyết định 2746/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024.
[ Ban hành: 25/12/2023 ] [ Hiệu lực: 25/12/2023 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
[ Ban hành: 21/12/2023 ] [ Hiệu lực: 21/12/2023 ]
Quyết định 21/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 18/12/2023 ]
Quyết định 20/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương.
[ Ban hành: 30/11/2023 ] [ Hiệu lực: 10/12/2023 ]
Quyết định 19/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 28/11/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
Quyết định 18/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Hưng Yên.
[ Ban hành: 13/11/2023 ] [ Hiệu lực: 23/11/2023 ]
Quyết định 17/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 07/11/2023 ] [ Hiệu lực: 17/11/2023 ]
Quyết định 16/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 02/11/2023 ] [ Hiệu lực: 12/11/2023 ]
Quyết định 15/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
đổi tên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm.
[ Ban hành: 13/10/2023 ] [ Hiệu lực: 23/10/2023 ]
Quyết định 14/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 09/10/2023 ] [ Hiệu lực: 19/10/2023 ]
Quyết định 13/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 02/10/2023 ] [ Hiệu lực: 12/10/2023 ]
Quyết định 1873/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành thời điểm từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến ngày 15 tháng 8 năm 2023.
[ Ban hành: 06/9/2023 ] [ Hiệu lực: 06/9/2023 ]