"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản do HĐND huyện Mỹ Hào ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 34/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016
[ Ban hành: 18/12/2015 ]
Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015
[ Ban hành: 10/7/2015 ]
Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014
[ Ban hành: 20/12/2013 ] [ Hiệu lực: 20/12/2013 ]
Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013
[ Ban hành: 24/12/2012 ]
Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013
[ Ban hành: 24/12/2012 ] [ Hiệu lực: 31/12/2012 ]
Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ
[ Ban hành: 14/7/2012 ]
[Replication or Save Conflict]
Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2011
[ Ban hành: 20/6/2011 ]
[Replication or Save Conflict]
Nghị quyết 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị sau kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân khóa XVII
[ Ban hành: 22/3/2011 ] [ Hiệu lực: 22/3/2011 ]
Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011
[ Ban hành: 30/12/2010 ] [ Hiệu lực: 30/12/2010 ]
Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010
[ Ban hành: 14/7/2010 ] [ Hiệu lực: 14/7/2010 ]
Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010
[ Ban hành: 28/12/2009 ]
Nghị quyết 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009
[ Ban hành: 31/12/2008 ]
Nghị quyết 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008
[ Ban hành: 04/8/2008 ] [ Hiệu lực: 04/8/2008 ]
Nghị quyết 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008
[ Ban hành: 24/12/2007 ] [ Hiệu lực: 24/12/2007 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển
[ Ban hành: 10/8/2007 ]
[Replication or Save Conflict]
Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007
[ Ban hành: 28/12/2006 ]