0
312
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 312 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Hide details for Năm 2012Năm 2012
Hide details for Tháng 7Tháng 7
15/NQ-HĐND20/07/2012HĐND tỉnhVề việc phê duyệt biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh năm 2012 NQ_15_2012.doc
14/2012/NQ-HĐND20/07/2012HĐND tỉnhVề Chương trình phát triển đô thị thành phố Hưng Yên cơ bản đạt đô thị loại II vào năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 NQ_14_2012.doc
13/2012/NQ-HĐND20/07/2012HĐND tỉnhVề việc điều chỉnh mức trợ cấp khi thực hiện giai đoạn 2 Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức dự bị tại xã, phường, thị trấn NQ_13_2012.doc
12/2012/NQ-HĐND20/07/2012HĐND tỉnhVề quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập NQ_12_2012.doc
11/2012/NQ-HĐND20/07/2012HĐND tỉnhVề việc điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ_11_2012.doc
10/2012/NQ-HĐND20/07/2012HĐND tỉnhVề việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ_10_2012.doc
09/2012/NQ-HĐND20/07/2012HĐND tỉnhVề việc quy định thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ_09_2012.doc
08/2012/NQ-HĐND20/07/2012HĐND tỉnhVề việc quy định thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ_08_2012.doc
07/2012/NQ-HĐND20/07/2012HĐND tỉnhVề việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu và tỉ lệ phần trăm (%)phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách NQ_07_2012.doc
06/2012/NQ-HĐND20/07/2012HĐND tỉnhVề việc điều chỉnh mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ_06_2012.doc
05/2012/NQ-HĐND20/07/2012HĐND tỉnhVề việc quy định mức thu phí đấu giá tài sản; phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ_05_2012.doc
04/2012/NQ-HĐND20/07/2012HĐND tỉnhVề việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ_04_2012.doc
03/2012/NQ-HĐND20/07/2012HĐND tỉnhVề việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ_03_2012.doc
02/2012/NQ-HĐND20/07/2012HĐND tỉnhVề việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Hưng Yên NQ_02_2012.doc
01/2012/NQ-HĐND20/07/2012HĐND tỉnhVề tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012 NQ_01_2012.doc
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007