"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hưng Yên HĐND huyện Ân Thi HĐND huyện Khoái Châu HĐND huyện Kim Động HĐND huyện Mỹ Hào HĐND huyện Phù Cừ HĐND huyện Tiên Lữ HĐND huyện Văn Giang HĐND huyện Văn Lâm HĐND huyện Yên Mỹ HĐND thành phố Hưng Yên HĐND và UBND huyện Văn Giang UBND huyện Ân Thi UBND huyện Khoái Châu UBND huyện Kim Động UBND huyện Phù Cừ UBND huyện Tiên Lữ UBND huyện Văn Giang UBND huyện Yên Mỹ UBND thành phố Hưng Yên UBND thị xã Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù;danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hìnhthuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 22/3/2021 ] [ Hiệu lực: 01/4/2021 ]
Quyết định 05/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 12/3/2021 ] [ Hiệu lực: 22/3/2021 ]
Quyết định 707/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 10/3/2021 ] [ Hiệu lực: 10/3/2021 ]
Quyết định 646/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021
[ Ban hành: 26/02/2021 ] [ Hiệu lực: 26/02/2021 ]
Quyết định 655/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy chế phối hợp trong công tácquản lý nợ chính quyền địa phương của tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 26/02/2021 ] [ Hiệu lực: 26/02/2021 ]
Quyết định 596/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Khung Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 22/02/2021 ] [ Hiệu lực: 22/02/2021 ]
Quyết định 03/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 02/02/2021 ] [ Hiệu lực: 12/02/2021 ]
Quyết định 04/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách
[ Ban hành: 02/02/2021 ] [ Hiệu lực: 12/02/2021 ]
Quyết định 02/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 29/01/2021 ] [ Hiệu lực: 08/02/2021 ]
Quyết định 306/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2020
[ Ban hành: 22/01/2021 ] [ Hiệu lực: 22/01/2021 ]
Quyết định 306/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2020
[ Ban hành: 22/01/2021 ] [ Hiệu lực: 22/01/2021 ]
Quyết định 01/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sáthoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấptrên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 18/01/2021 ] [ Hiệu lực: 28/01/2021 ]
Quyết định 34/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Nội vụ
[ Ban hành: 15/12/2020 ] [ Hiệu lực: 25/12/2020 ]
Quyết định 2741/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 23/11/2020 ] [ Hiệu lực: 23/11/2020 ]
Quyết định 2742/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 23/11/2020 ] [ Hiệu lực: 23/11/2020 ]
Quyết định 33/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấntrên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 19/11/2020 ] [ Hiệu lực: 29/11/2020 ]
Quyết định 32/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 13/11/2020 ] [ Hiệu lực: 23/11/2020 ]
Quyết định 31/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 21/10/2020 ] [ Hiệu lực: 31/10/2020 ]
Quyết định 30/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 02/10/2020 ] [ Hiệu lực: 12/10/2020 ]
Quyết định 29/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 29/9/2020 ] [ Hiệu lực: 09/10/2020 ]
Quyết định 28/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
[ Ban hành: 21/9/2020 ] [ Hiệu lực: 01/10/2020 ]
Quyết định 27/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 18/9/2020 ] [ Hiệu lực: 28/9/2020 ]
Quyết định 25/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy định về tổ chức lại và quản lý, sử dụngQuỹ Phát triển đất tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 08/9/2020 ] [ Hiệu lực: 18/9/2020 ]
Quyết định 26/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên
[ Ban hành: 08/9/2020 ] [ Hiệu lực: 18/9/2020 ]
Quyết định 24/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 04/9/2020 ] [ Hiệu lực: 14/9/2020 ]
Quyết định 1995/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành,thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 16 tháng 10 năm 2019 đến 20 tháng 7 năm 2020
[ Ban hành: 27/8/2020 ] [ Hiệu lực: 27/8/2020 ]
Quyết định 23/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 21/8/2020 ] [ Hiệu lực: 31/8/2020 ]
Quyết định 22/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 12/8/2020 ] [ Hiệu lực: 22/8/2020 ]