"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hưng Yên HĐND huyện Ân Thi HĐND huyện Khoái Châu HĐND huyện Kim Động HĐND huyện Mỹ Hào HĐND huyện Phù Cừ HĐND huyện Tiên Lữ HĐND huyện Văn Giang HĐND huyện Văn Lâm HĐND huyện Yên Mỹ HĐND thành phố Hưng Yên HĐND và UBND huyện Văn Giang UBND huyện Ân Thi UBND huyện Khoái Châu UBND huyện Kim Động UBND huyện Phù Cừ UBND huyện Tiên Lữ UBND huyện Văn Giang UBND huyện Yên Mỹ UBND thành phố Hưng Yên UBND thị xã Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chínhphục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên,nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 30/6/2021 ] [ Hiệu lực: 10/7/2021 ]
Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 30/6/2021 ] [ Hiệu lực: 10/7/2021 ]
Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 30/6/2021 ] [ Hiệu lực: 10/7/2021 ]
Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định mức giá tạm thời đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 30/6/2021 ] [ Hiệu lực: 10/7/2021 ]
Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 292/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 30/6/2021 ] [ Hiệu lực: 10/7/2021 ]
Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức trợ cấp, hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 30/6/2021 ] [ Hiệu lực: 10/7/2021 ]
Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 30/6/2021 ] [ Hiệu lực: 30/6/2021 ]
Nghị quyết 18/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021
[ Ban hành: 30/6/2021 ] [ Hiệu lực: 30/6/2021 ]
Nghị quyết 19/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
[ Ban hành: 30/6/2021 ] [ Hiệu lực: 30/6/2021 ]
Nghị quyết 20/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình thu hồi đất để Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
[ Ban hành: 30/6/2021 ] [ Hiệu lực: 30/6/2021 ]
Nghị quyết 21/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha điều chỉnh, bổ sung năm 2021
[ Ban hành: 30/6/2021 ] [ Hiệu lực: 30/6/2021 ]
Nghị quyết 24/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên (lần 2)
[ Ban hành: 30/6/2021 ] [ Hiệu lực: 30/6/2021 ]
Nghị quyết 365/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 29/4/2021 ] [ Hiệu lực: 09/5/2021 ]
Nghị quyết 364/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua chủ trương bố trí ngân sách nhà nước để mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2022
[ Ban hành: 29/4/2021 ] [ Hiệu lực: 29/4/2021 ]
Nghị quyết 366/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 29/4/2021 ] [ Hiệu lực: 29/4/2021 ]
Nghị quyết 367/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục công trình, dự án hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 29/4/2021 ] [ Hiệu lực: 29/4/2021 ]
Nghị quyết 369/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha điều chỉnh, bổ sung năm 2021
[ Ban hành: 29/4/2021 ] [ Hiệu lực: 29/4/2021 ]
Nghị quyết 370/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình thu hồi đất để Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
[ Ban hành: 29/4/2021 ] [ Hiệu lực: 29/4/2021 ]
Nghị quyết 361/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 22/3/2021 ] [ Hiệu lực: 01/4/2021 ]
Nghị quyết 358/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 22/3/2021 ] [ Hiệu lực: 22/3/2021 ]
Nghị quyết 362/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và dự án phải thu hồi đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại các huyện để cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 22/3/2021 ] [ Hiệu lực: 22/3/2021 ]
Nghị quyết 347/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Nghị quyết số 131/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2018-2021
[ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 340/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
[ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 22/12/2020 ]
Nghị quyết 341/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh HưngYên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 22/12/2020 ]
Nghị quyết 349/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc của tỉnh Hưng Yên năm 2021
[ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 22/12/2020 ]
Nghị quyết 348/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao biên chế công chức, lao động hợp đồng theoNghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2021
[ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 22/12/2020 ]
Nghị quyết 333/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 209/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 01/12/2020 ] [ Hiệu lực: 11/12/2020 ]