"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hưng Yên HĐND huyện Ân Thi HĐND huyện Khoái Châu HĐND huyện Kim Động HĐND huyện Mỹ Hào HĐND huyện Phù Cừ HĐND huyện Tiên Lữ HĐND huyện Văn Giang HĐND huyện Văn Lâm HĐND huyện Yên Mỹ HĐND thành phố Hưng Yên HĐND và UBND huyện Văn Giang UBND huyện Ân Thi UBND huyện Khoái Châu UBND huyện Kim Động UBND huyện Phù Cừ UBND huyện Tiên Lữ UBND huyện Văn Giang UBND huyện Yên Mỹ UBND thành phố Hưng Yên UBND thị xã Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chínhphục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên,nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Nghị quyết 211/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định một số chính sách về công tác dân số ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 07/7/2022 ] [ Hiệu lực: 17/7/2022 ]
Nghị quyết 213/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 292/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 07/7/2022 ] [ Hiệu lực: 17/7/2022 ]
Nghị quyết 214/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 07/7/2022 ] [ Hiệu lực: 17/7/2022 ]
Nghị quyết 215/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định nội dung, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 07/7/2022 ] [ Hiệu lực: 17/7/2022 ]
Nghị quyết 224/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 154/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên năm 2022.
[ Ban hành: 07/7/2022 ] [ Hiệu lực: 17/7/2022 ]
Nghị quyết 212/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2030
[ Ban hành: 07/7/2022 ] [ Hiệu lực: 07/7/2022 ]
Nghị quyết 216/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022
[ Ban hành: 07/7/2022 ] [ Hiệu lực: 07/7/2022 ]
Nghị quyết 217/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 07/7/2022 ] [ Hiệu lực: 07/7/2022 ]
Nghị quyết 230/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2023
[ Ban hành: 07/7/2022 ] [ Hiệu lực: 07/7/2022 ]
Nghị quyết 189/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định nội dung chi và mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 26/4/2022 ] [ Hiệu lực: 06/5/2022 ]
Nghị quyết 190/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025.
[ Ban hành: 26/4/2022 ] [ Hiệu lực: 06/5/2022 ]
Nghị quyết 192/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 26/4/2022 ] [ Hiệu lực: 26/4/2022 ]
Nghị quyết 193/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về dự kiến điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2021.
[ Ban hành: 26/4/2022 ] [ Hiệu lực: 26/4/2022 ]
Nghị quyết 179/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 16/3/2022 ] [ Hiệu lực: 26/3/2022 ]
Nghị quyết 180/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kêdo ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 16/3/2022 ] [ Hiệu lực: 26/3/2022 ]
Nghị quyết 185/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 16/3/2022 ] [ Hiệu lực: 26/3/2022 ]
Nghị quyết 181/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yênđến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 16/3/2022 ] [ Hiệu lực: 16/3/2022 ]
Nghị quyết 184/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022
[ Ban hành: 16/3/2022 ] [ Hiệu lực: 16/3/2022 ]
Nghị quyết 167/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định mức giá đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 18/12/2021 ]
Nghị quyết 168/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và thưởng khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 18/12/2021 ]
Nghị quyết 169/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 18/12/2021 ]
Nghị quyết 171/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2026
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 18/12/2021 ]
Nghị quyết 172/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 18/12/2021 ]
Nghị quyết 174/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số nội dung chi và mức chi thực hiệncông tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 18/12/2021 ]
Nghị quyết 175/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định hỗ trợ viên chức trong các đơn vịsự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnhthôi việc theo nguyện vọng trên địa bàn tỉnh Hưng Yêngiai đoạn 2022-2025
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 18/12/2021 ]
Nghị quyết 176/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hưng Yênđược đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 18/12/2021 ]
Nghị quyết 155/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]