"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hưng Yên HĐND huyện Ân Thi HĐND huyện Khoái Châu HĐND huyện Kim Động HĐND huyện Mỹ Hào HĐND huyện Phù Cừ HĐND huyện Tiên Lữ HĐND huyện Văn Giang HĐND huyện Văn Lâm HĐND huyện Yên Mỹ HĐND thành phố Hưng Yên HĐND và UBND huyện Văn Giang UBND huyện Ân Thi UBND huyện Khoái Châu UBND huyện Kim Động UBND huyện Phù Cừ UBND huyện Tiên Lữ UBND huyện Văn Giang UBND huyện Yên Mỹ UBND thành phố Hưng Yên UBND thị xã Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chínhphục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên,nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết 361/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 22/3/2021 ] [ Hiệu lực: 01/4/2021 ]
Nghị quyết 358/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 22/3/2021 ] [ Hiệu lực: 22/3/2021 ]
Nghị quyết 362/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và dự án phải thu hồi đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại các huyện để cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 22/3/2021 ] [ Hiệu lực: 22/3/2021 ]
Nghị quyết 347/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Nghị quyết số 131/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2018-2021
[ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 340/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
[ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 22/12/2020 ]
Nghị quyết 341/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh HưngYên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 22/12/2020 ]
Nghị quyết 349/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc của tỉnh Hưng Yên năm 2021
[ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 22/12/2020 ]
Nghị quyết 348/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao biên chế công chức, lao động hợp đồng theoNghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2021
[ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 22/12/2020 ]
Nghị quyết 333/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 209/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 01/12/2020 ] [ Hiệu lực: 11/12/2020 ]
Nghị quyết 327/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
[ Ban hành: 01/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/12/2020 ]
Nghị quyết 328/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2021
[ Ban hành: 01/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/12/2020 ]
Nghị quyết 329/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
[ Ban hành: 01/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/12/2020 ]
Nghị quyết 330/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2021
[ Ban hành: 01/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/12/2020 ]
Nghị quyết 331/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
[ Ban hành: 01/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/12/2020 ]
Nghị quyết 332/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 01/12/2020 ] [ Hiệu lực: 11/12/2020 ]
Nghị quyết 285/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 10/7/2020 ] [ Hiệu lực: 20/7/2020 ]
Nghị quyết 290/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý
[ Ban hành: 10/7/2020 ] [ Hiệu lực: 20/7/2020 ]
Nghị quyết 291/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệpđạt chuẩn văn hóa và làng, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 10/7/2020 ] [ Hiệu lực: 20/7/2020 ]
Nghị quyết 292/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụngcác khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 10/7/2020 ] [ Hiệu lực: 20/7/2020 ]
Nghị quyết 293/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Nghị quyết số 130/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định miễn thu phí, lệ phí khi cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự toán trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 10/7/2020 ] [ Hiệu lực: 20/7/2020 ]
Nghị quyết 295/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc giađến năm 2025” trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 10/7/2020 ] [ Hiệu lực: 20/7/2020 ]
Nghị quyết 284/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020
[ Ban hành: 10/7/2020 ] [ Hiệu lực: 10/7/2020 ]
Nghị quyết 275/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 07/5/2020 ] [ Hiệu lực: 17/5/2020 ]
Nghị quyết 276/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng người khuyết tật địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 07/5/2020 ] [ Hiệu lực: 17/5/2020 ]
Nghị quyết 277/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối vớingười hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hộicấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 07/5/2020 ] [ Hiệu lực: 17/5/2020 ]
Nghị quyết 268/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua nội dung báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chínhvề thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dựkiến nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 07/5/2020 ] [ Hiệu lực: 07/5/2020 ]
Nghị quyết 269/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phương án cân đối ngân sách cấp tỉnh năm 2019; xử lý nguồn kinh phí hủy dự toán năm 2019
[ Ban hành: 07/5/2020 ] [ Hiệu lực: 07/5/2020 ]
Nghị quyết 270/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phương án sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đấtvà tăng thu tiền xổ số kiến thiết năm 2019
[ Ban hành: 07/5/2020 ] [ Hiệu lực: 07/5/2020 ]