"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản do HĐND huyện Văn Lâm ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 42/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
[ Ban hành: 18/12/2014 ]
Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013
[ Ban hành: 30/7/2013 ] [ Hiệu lực: 30/7/2013 ]
Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
[ Ban hành: 21/12/2012 ]
[Replication or Save Conflict]
Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
[ Ban hành: 21/12/2012 ] [ Hiệu lực: 28/12/2012 ]
Nghị quyết 95/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
[ Ban hành: 22/12/2010 ] [ Hiệu lực: 22/12/2010 ]
Nghị quyết 83/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
[ Ban hành: 21/7/2010 ]
Nghị quyết 77/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
[ Ban hành: 24/12/2009 ]
Nghị quyết 74/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
[ Ban hành: 26/6/2009 ]
Nghị quyết 67/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008
[ Ban hành: 18/7/2008 ] [ Hiệu lực: 18/7/2008 ]
Nghị quyết 63/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
[ Ban hành: 28/12/2007 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007
[ Ban hành: 02/8/2007 ] [ Hiệu lực: 02/8/2007 ]
Nghị quyết 54/2006/NQ- HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
[ Ban hành: 22/12/2006 ] [ Hiệu lực: 22/12/2006 ]