3712/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3712/CV-UBND
V/v báo cáo tình hình tài chính nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ đọng của hợp tác xã ngừng hoạt động
Ngày ban hành 27/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Cao Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3712_signed.pdf
 Trở về trang trước