2219/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2219/CV-UBND
V/v tham gia ý kiến góp ý kiến về những nội dung nêu tại dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Ngày ban hành 30/12/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2219.pdf
 Trở về trang trước