2764/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2764/QĐ-UBND
V/v kiện toàn Ban chỉ đọa thực hiện chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng yên giai đoạn đến năm 2020
Ngày ban hành 12/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2764_signed.pdf
 Trở về trang trước