2763/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2763/QĐ-UBND
v/v kiện toan Ban chỉ đọa đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã Ban chỉ đạo thực hiện đề án môi xã một sản phẩm tỉnh Hưng yên giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2025 và Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2025
Ngày ban hành 11/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2763_signed.pdf
 Trở về trang trước