1402/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1402/CV-UBND
V/v xin đát dựng trun gtâm viến thông Viettel tại các huyện
Ngày ban hành 31/08/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1402.pdf
 Trở về trang trước