1592/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1592/CV-UBND
v/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính Ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1592_signed.pdf
 Trở về trang trước