0
15793
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15793 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 2Tháng 2
Hide details for Tháng 12Tháng 12
2224/CV-UBND31/12/2010UBND tỉnhV/v báo cáo kết quả phân bổ dự toán ngân sách năm 2011 2224.pdf
2223/CV-UBND31/12/2010UBND tỉnhv/v báo cáo tình hình xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước 2223.pdf
2222/CV-UBND30/12/2010UBND tỉnhV/v báo cáo số m iễn giảm thuế chính thức năm 2009 2222.pdf
2221/CV-UBND30/12/2010UBND tỉnhV/v đính chính quyết didnhj số 2523 ngày 07/10/2010 của UBND tỉnh 2221.pdf
2220/CV-UBND30/12/2010UBND tỉnhV/v giải quyết đơn của công dân 2220.pdf
2219/CV-UBND30/12/2010UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến góp ý kiến về những nội dung nêu tại dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 2219.pdf
2218/CV-UBND30/12/2010UBND tỉnhV/v tổng hợp số liệu đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh 2218.pdf
2217/CV-UBND30/12/2010UBND tỉnhV/v bình xét thi đua khen thưởng năm 2010 2217.pdf
2216/CV-UBND30/12/2010UBND tỉnhV/v tổ chức ngày quyền người tiêu dùng 2216.pdf
2215/CV-UBND30/12/2010UBND tỉnhV/v phân bổ nguồn thu ngân sách tỉnh năm 2010 2215.pdf
2214/CV-UBND30/12/2010UBND tỉnhV/v Phân bổ nguồn tăng thu NS tỉnh HY 2214.pdf
2213/CV-UBND29/12/2010UBND tỉnhv/v hoàn thiện hồ sơ quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên đến năm 2010 2213.pdf
2212/CV-UBND29/12/2010UBND tỉnhV/v đề nghị xác nhận liệ sỹ và cấp bằng Tổ quốc ghi công 2212.pdf
2211/CV-UBND29/12/2010UBND tỉnhV/v đề nghị giám định lại thương tật 2211.pdf
2210/CV-UBND29/12/2010UBND tỉnhV/v tái hưởng chế độ thương binh 2210.pdf
2209/CV-UBND28/12/2010UBND tỉnhV/v đăng ký tham gia Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam theo thể thức phân kỳ (MFF) vay vốn ADB 2209.pdf
2208/CV-UBND28/12/2010UBND tỉnhV/v chuẩn bị nội dung cuộc họp ban chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm 2208.pdf
2207/CV-UBND28/12/2010UBND tỉnhV/v triển khia thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP 2207.pdf