0
312
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 312 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Hide details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Tháng 7Tháng 7
Hide details for Tháng 12Tháng 12
37/2012/NQ-HĐND10/12/2012HĐND tỉnhVề chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2013 NQ 37-HĐND.doc
33/2012/NQ-HĐND10/12/2012HĐND tỉnhVề giao chỉ tiêu biên chế các đơn vị sự nghiệp năm 2013 NQ 33-HĐND.doc
32/2012/NQ-HĐND10/12/2012HĐND tỉnhVề sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV về việc thu hút bác sỹ, dược sỹ(tốt nghiệp đại học) về tỉnh công tác NQ 32-HĐND.doc
31/2012/NQ-HĐND10/12/2012HĐND tỉnhVề việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập NQ 31-HĐND.doc
30/2012/NQ-HĐND10/12/2012HĐND tỉnhVề việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,phản ánh thuộc các cơ quan, đơn vị tỉnh quản lý NQ 30-HĐND.doc
29/2012/NQ-HĐND10/12/2012HĐND tỉnhVề việc quy định mức trích kinh phí để lại cho cơ quan thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước NQ 29-HĐND.doc
27/2012/NQ-HĐND10/12/2012HĐND tỉnhVề việc sửa đổi, bổ sung mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên NQ 27-HĐND.doc
26/2012/NQ-HĐND10/12/2012HĐND tỉnhVề việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2013 NQ 26-HĐND.doc
25/2012/NQ-HĐND07/12/2012HĐND tỉnhdự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2013 NQ 25-HĐND.doc
24/2012/NQ-HĐND07/12/2012HĐND tỉnhVề nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 NQ 24- HĐND.doc
23/2012/NQ-HĐND07/12/2012HĐND tỉnhVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 NQ 23-HĐND.doc
22/2012/NQ-HĐND07/12/2012HĐND tỉnhVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 NQ 22-HĐND.doc
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006