0
312
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 312 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Hide details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Tháng 7Tháng 7
Hide details for Tháng 12Tháng 12
26/2014/NQ-HĐND08/12/2014HĐND tỉnhVề chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015 NQ 26-HĐND.doc
22/2014/NQ-HĐND08/12/2014HĐND tỉnhVề việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên NQ 22-HĐND.doc
21/2014/NQ-HĐND08/12/2014HĐND tỉnhVề việc phê chuẩn tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội có tính chất đặc thù ở địa phương năm 2015 NQ 21-HĐND.doc
20/NQ-HĐND08/12/2014HĐND tỉnhVề việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2015 NQ 20-HĐND.doc
19/2014/NQ-HĐND08/12/2014HĐND tỉnhVề việc phê duyệt Dự án quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết tuyến sông Hồng và sông Luộc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 NQ 19-HĐND.doc
18/2014/NQ-HĐND08/12/2014HĐND tỉnhVề việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ 18-HĐND.doc
17/2014/NQ-HĐND08/12/2014HĐND tỉnhVề việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2015 NQ 17-HĐND.doc
16/NQ-HĐND08/12/2014HĐND tỉnhVề việc chấp thuận Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh NQ 16-HĐND.doc
15/2014/NQ-HĐND08/12/2014HĐND tỉnhVề nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 NQ 15-HĐND.doc
14/NQ-HĐND08/12/2014HĐND tỉnhVề dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương 2015 NQ 14-HĐND.doc
13/NQ-HĐND08/12/2014HĐND tỉnhVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2013 NQ 13-HĐND.doc
12/2014/NQ-HĐND08/12/2014HĐND tỉnhVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 NQ 12-HĐND.doc
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006