0
15792
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15792 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2014Năm 2014
Hide details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Hide details for Tháng 10Tháng 10
1935/CV-UBND31/10/2013UBND tỉnhV/v xác định giá đất ở trung bình tại các phường thị trấn 1935cv.pdf
1934/CV-UBND31/10/2013UBND tỉnhV/v chuyển trụ sở làm việc của Ngân hàng HTX VN Chi nhánh Hưng Yên 1934cv.pdf
1933/CV-UBND31/10/2013UBND tỉnhV/v giao kế hoạch thu chi quĩ phòng chống lụt bão năm 2013 1933cv.pdf
1932/CV-UBND31/10/2013UBND tỉnhV/v Triển khai bộ biểu mẫu , chỉ tiêu BC phục vụ chỉ đạo điều hành của CP , TTGCP 1932cv.pdf
1931/CV-UBND31/10/2013UBND tỉnhV/v tăng cường công tác tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở y tế tư nhân và tổ chức thanh tra , kiểm tra các cơ sở liên quan đến hoạt động thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh 1931cv.pdf
1930/CV-UBND31/10/2013UBND tỉnhV/v cấp thẻ ABTC cho doanh nhân thuộc Công ty TNHH Toko VN 1930cv.pdf
1929/CV-UBND31/10/2013UBND tỉnhV/v đẩy nhanh tiến độ cáy ải , nạo vét đông xuân và chăm sóc cây trồng cây vụ đông năm 2013-2014 1929cv.pdf
1928/CV-UBND30/10/2013UBND tỉnhV/v thỏa thuận cấp phép đào cơ mái đê và hành lang bảo vệ đê để xây dựng bể xả và nhà máy trạm bơm Liên Nghĩa thuộc tiểu dự án XD tram bơm Liên Nghĩa - văn Giang 1928cv.pdf
1927/CV-UBND30/10/2013UBND tỉnhV/v Tham gia ý kiến vào dự thảo thông tư lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số 1927cv.pdf
1926/CV-UBND30/10/2013UBND tỉnhV/v Tham gia ý kiến vào dự thảo thông tư 1926cv.pdf
1925/CV-UBND30/10/2013UBND tỉnhV/v Điều chuyển vốn đầu tư phát triển nguồn vốn bổ sung có mục tiêu NSTW năm 2013 của tỉnh Hưng Yên 1925cv.pdf
1921/CV-UBND30/10/2013UBND tỉnhV/v BC kết quả thực hiện qui hoạch , kế hoạch sử dụng đất và tình hình lập thẩm định xét duyệt qui hoạch sử dụng đất 1921cv.pdf
1920/CV-UBND30/10/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện các dự án cấp nước tập trung thuộc Chương trình nước sạch và VS nông thôn , nguồn vốn NHTG (WB) 1920cv.pdf