0
312
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 312 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Hide details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Tháng 8Tháng 8
Hide details for Tháng 12Tháng 12
45/2015/NQ-HĐND14/12/2015HĐND tỉnhVề chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016 NQ 45-HĐND.doc
44/NQ-HĐND14/12/2015HĐND tỉnhVề việc phê chuẩn tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh Hưng Yên năm 2016 NQ 44-HĐND.doc
43/2015/NQ-HĐND14/12/2015HĐND tỉnhVề việc tạm giao biên chế công chức năm 2016 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Hưng Yên NQ 43-HĐND.doc
42/2015/NQ-HĐND14/12/2015HĐND tỉnhVề việc chấp thuận Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2016 NQ 42-HĐND.doc
41/2015/NQ-HĐND14/12/2015HĐND tỉnhVề nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 NQ 41-HĐND.doc
40/2015/NQ-HĐND14/12/2015HĐND tỉnhVề dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương 2016 NQ 40-HĐND.doc
39/2015/NQ-HĐND14/12/2015HĐND tỉnhVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2014 NQ 39-HĐND.doc
38/2015/NQ-HĐND14/12/2015HĐND tỉnhVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 NQ 38-HĐND.doc
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006