0
312
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 312 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Hide details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Tháng 7Tháng 7
Hide details for Tháng 12Tháng 12
91/2016/NQ-HĐND20/12/2016HĐND tỉnhVề Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2017 NQ 91-HĐND.docx
90/2016/NQ-HĐND20/12/2016HĐND tỉnhVề việc sửa đổi Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố NQ 90-HĐND.docx
89/2016/NQ-HĐND20/12/2016HĐND tỉnhVề việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động của tỉnh năm 2017 NQ 89-HĐND.docx
Phụ lục kèm theo NQ 89-HĐND.xls
88/2016/NQ-HĐND20/12/2016HĐND tỉnhVề việc thông qua Đề án công nhận khu vực Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV NQ 88-HĐND.docx
85/2016/NQ-HĐND20/12/2016HĐND tỉnhVề Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 NQ 85-HĐND.docx
87/2016/NQ-HĐND15/12/2016HĐND tỉnhVề việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh NQ 87-HĐND.docx
86/2016/NQ-HĐND15/12/2016HĐND tỉnhVề việc quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh NQ 86-HĐND.docx
84/2016/NQ-HĐND15/12/2016HĐND tỉnhVề việc chấp thuận Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2017 NQ 84-HĐND.docx
83/2016/NQ-HĐND15/12/2016HĐND tỉnhVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 NQ 83-HĐND.docx
82/2016/NQ-HĐND15/12/2016HĐND tỉnhVề nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2017 NQ 82-HĐND.docx
81/2016/NQ-HĐND15/12/2016HĐND tỉnhVề kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 NQ 81-HĐND.docx
79/2016/NQ-HĐND15/12/2016HĐND tỉnhVề tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 NQ 79-HĐND.docx
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006