0
312
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 312 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Hide details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Tháng 7Tháng 7
Hide details for Tháng 12Tháng 12
136/2017/NQ-HĐND08/12/2017HĐND tỉnhSửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí NQ 136-HĐND.doc
135/2017/NQ-HĐND08/12/2017HĐND tỉnhQuy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020 NQ 135-HĐND.doc
134/2017/NQ-HĐND08/12/2017HĐND tỉnhQuy định mức hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được công nhận lại sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lần đầu và làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lại sau 03 năm NQ 134-HĐND.doc
133/NQ-HĐND08/12/2017HĐND tỉnhQuy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 NQ 133-HĐND.doc
132/NQ-HĐND08/12/2017HĐND tỉnhBan hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 NQ 132-HĐND.doc
131/NQ-HĐND08/12/2017HĐND tỉnhVề việc thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2018 - 2021 NQ 131-HĐND.doc
130/NQ-HĐND08/12/2017HĐND tỉnhQuy định miễn thu phí, lệ phí khi cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự toán trên địa bàn tỉnh NQ 130-HĐND.doc
129/NQ-HĐND08/12/2017HĐND tỉnhVề việc phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí ổn định dân cư tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến 2025 NQ 129-HĐND.doc
127/NQ-HĐND08/12/2017HĐND tỉnhVề việc thông qua Đề án Khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy mô lớn giai đoạn 2017-2020 NQ 127-HĐND.docx
126/NQ-HĐND08/12/2017HĐND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh NQ 126-HĐND.doc
125/NQ-HĐND08/12/2017HĐND tỉnhVề việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hưng Yên NQ 125-HĐND.doc
124/NQ-HĐND08/12/2017HĐND tỉnhVề việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chấp thuận các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2018 NQ 124-HĐND.doc
Phụ lục kèm theo NQ 124-HĐND.xls
123/NQ-HĐND08/12/2017HĐND tỉnhViệc bổ sung dự toán thu, chi NSNN năm 2017 để thực hiện Ghi thu tiền sử dụng đất, ghi chi tiền xây dựng cơ sở hạ tầng Nghị quyết 123 về ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất.doc
122/NQ-HĐND08/12/2017HĐND tỉnhVề phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 Nghị quyết 122 về phê chuẩn quyết toán 2016.doc
121/NQ-HĐND08/12/2017HĐND tỉnhVề nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2018 Nghi quyết 121 về KH đầu tư công năm 2018 (Autosaved).docx
NQ ĐẦU TƯ CÔNG 2018-Chuẩn 08-12.xls
120/NQ-HĐND08/12/2017HĐND tỉnhVề phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 Nghị quyết 120 về phân bổ ngân sách tinh năm 2018 (Repaired).docx
Nghi quyet pbo NSĐP 2018.xls
119/NQ-HĐND08/12/2017HĐND tỉnhVề dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2018 Nghị quyết 119 dự toán ngân sách 2018 sua lai.docx
Phụ biểu giao dự toán theo Nghi dinh 31-2017 trình DT 2018 - kèm theo NQ HĐND tỉnh.xls
118/2017/NQ-HĐND08/12/2017HĐND tỉnhVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Nghị quyết 118 ve nhiem vụ kinh te xa hoi 2018.doc
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010