0
312
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 312 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Hide details for Năm 2017Năm 2017
Hide details for Tháng 7Tháng 7
112/NQ-HĐND21/07/2017HĐND tỉnhV/v thông qua Đề án thành lập thị xã Mỹ Hào và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên NQ 112-HĐND.pdf
111/2017/NQ-HĐND21/07/2017HĐND tỉnhV/v bãi bỏ Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định đối tượng, mức vận động đóng góp, tổ chức thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh NQ 111-HĐND.pdf
110/NQ-HĐND21/07/2017HĐND tỉnhV/v giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2017 NQ 110-HĐND.pdf
109/NQ-HĐND21/07/2017HĐND tỉnhQuy hoạch hạ tâng viễn thông thụ động tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 NQ 109-HĐND.pdf
108/2017/NQ-HĐND21/07/2017HĐND tỉnhBan hành quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý NQ 108-HĐND.pdf
107/2017/NQ-HĐND21/07/2017HĐND tỉnhBan hành quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách ban đại diện Hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện; Hội người cao tuổi cấp xã; Chi hội người cao tuổi ở thôn, khu phố tỉnh Hưng Yên NQ 107-HĐND.pdf
106/2017/NQ-HĐND21/07/2017HĐND tỉnhV/v điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 NQ 106-HĐND.pdf
105/2017/NQ-HĐND21/07/2017HĐND tỉnhQuy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng yên NQ 105-HĐND.pdf
104/2017/NQ-HĐND21/07/2017HĐND tỉnhV/v thông qua Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 NQ 104-HĐND.pdf
Phụ lục số 01 kèm theo NQ 104.pdf
103/2017/NQ-HĐND21/07/2017HĐND tỉnhV/v quy hoạch cấp nước sạch tỉnh hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 NQ 103-HĐND.pdf
102/2017/NQ-HĐND21/07/2017HĐND tỉnhV/v quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến 2025 NQ 102-HĐND.pdf
101/2017/NQ-HĐND21/07/2017HĐND tỉnhV/v điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 NQ 101-HĐND.pdf
100/NQ-HĐND21/07/2017HĐND tỉnhV/v thông qua bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và chấp thuận các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2017 NQ 100-HĐND.pdf
Phụ lục 01 và Phụ lục 02 kèm theo NQ 100.pdf
99/2017/NQ-HĐND21/07/2017HĐND tỉnhVề việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ 99-HĐND.pdf
98/2017/NQ-HĐND21/07/2017HĐND tỉnhBan hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ 98-HĐND.pdf
97/2017/NQ-HĐND21/07/2017HĐND tỉnhVề điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Hưng Yên NQ 97-HĐND.pdf
Phụ lục kèm theo NQ 97-HĐND.pdf
96/2017/NQ-HĐND21/07/2017HĐND tỉnhVề tiếp tực đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 NQ 96-HĐND.pdf
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009