0
294
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 294 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Hide details for Năm 2006Năm 2006
Hide details for Tháng 12Tháng 12
190/2006/NQ-HĐND08/12/2006HĐND tỉnhVề việc miễn giảm thuỷ lợi phí nông nghiệp NQ 190.doc
189/2006/NQ-HĐND08/12/2006HĐND tỉnhVề giao chỉ tiêu biên chế các đơn vị sự nghiệp năm 2007 NQ 189.doc
187/2006/NQ-HĐND08/12/2006HĐND tỉnhVề phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2005 NQ 187.doc
186/2006/NQ-HĐND08/12/2006HĐND tỉnhVề nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 NQ 186.doc
185/2006/NQ-HĐND08/12/2006HĐND tỉnhVề dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2007 NQ 185.doc
184/2006/NQ-HĐND08/12/2006HĐND tỉnhVề nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2007 NQ 184.doc