0
312
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 312 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Hide details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Tháng 7Tháng 7
Hide details for Tháng 12Tháng 12
195/2007/NQ-HĐND12/12/2007HĐND tỉnhQuy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp 195-NQ-HDND.doc
194/2007/NQ-HĐND12/12/2007HĐND tỉnhVề việc miễn nhiệm và xác nhận kết quả bầu cử kiện toàn chức danh Uỷ viên UBND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2009 194-NQ-HDND.doc
193/2007/NQ-HĐND12/12/2007HĐND tỉnhVề thông qua dự kiến phân loại đơn vị hành chính tỉnh Hưng Yên 193-NQ-HDND.doc
192/2007/NQ-HĐND12/12/2007HĐND tỉnhVề giao chỉ tiêu biên chế các đơn vị sự nghiệp năm 2008 192-NQ-HDND.doc
191/2007/NQ-HĐND12/12/2007HĐND tỉnhVề phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước ở địa phương năm 2006 191-NQ-HDND.doc
190/2007/NQ-HĐND12/12/2007HĐND tỉnhVề quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2008 190-NQ-HDND.doc
189/2007/NQ-HĐND12/12/2007HĐND tỉnhVề việc quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và khuyến khích ưu đãi tài năng 189-NQ-HDND.doc
188/2007/NQ-HĐND12/12/2007HĐND tỉnhVề nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 188-NQ-HDND.doc
187/2007/NQ-HĐND12/12/2007HĐND tỉnhVề định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 187-NQ-HDND.doc
186/2007/NQ-HĐND12/12/2007HĐND tỉnhVề dự toán Ngân sách Nhà nước ở địa phương năm 2008 186-NQ-HDND.doc
185/2007/NQ-HĐND12/12/2007HĐND tỉnhVề nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2008 185-NQ-HDND.doc
Show details for Năm 2006Năm 2006