0
294
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 294 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Hide details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Tháng 7Tháng 7
Hide details for Tháng 12Tháng 12
249/NQ-HĐND15/12/2008HĐND tỉnhVề chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009 249_2008_NQ-HĐND.doc
248/2008/NQ-HĐND15/12/2008HĐND tỉnhQuy định mức chi kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựngvăn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 248_2008_NQ-HĐND.doc
247/2008/NQ-HĐND15/12/2008HĐND tỉnhVề giao chỉ tiêu biên chế các đơn vị sự nghiệp năm 2009 247_2008_NQ-HĐND.doc
246/2008/NQ-HĐND15/12/2008HĐND tỉnhVề quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 246_2008_NQ-HĐND.doc
245/2008/NQ-HĐND15/12/2008HĐND tỉnhVề quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2009 245_2008_NQ-HĐND.doc
244/2008/NQ-HĐND15/12/2008HĐND tỉnhPhê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2007 244_2008_NQ-HĐND.doc
243/2008/NQ-HĐND15/12/2008HĐND tỉnhVề nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 243_2008_NQ-HĐND.doc
242/2008/NQ-HĐND15/12/2008HĐND tỉnhVề dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2009 242_2008_NQ-HĐND.doc
241/2008/NQ-HĐND15/12/2008HĐND tỉnhVề nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2009 241_2008_NQ-HĐND.doc
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006