0
294
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 294 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Hide details for Năm 2008Năm 2008
Hide details for Tháng 7Tháng 7
123/2008/NQ-HĐND25/07/2008HĐND tỉnhVề việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2009 NQ 123-2008-HDND tinh.doc
122/2008/NQ-HĐND25/07/2008HĐND tỉnhVề việc miễn nhiệm một số chức danh của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2009 NQ 122-2008-HDND tinh.doc
121/2008/NQ-HĐND25/07/2008HĐND tỉnhVề việc thu hút sinh viên có trình độ đại học chính quy về làm công chức dự bị tại xã, phường, thị trấn NQ 121-2008-HDND tinh.doc
120/NQ-HĐND25/07/2008HĐND tỉnhVề việc thông qua Đề án thành lập thành phố Hưng Yênthuộc tỉnh Hưng Yên NQ 120-2008-HDND tinh.doc
119/2008/NQ-HĐND25/07/2008HĐND tỉnhVề việc quy định mức thu, không thu một số loại phí và mức hỗ trợ Làng, Khu phố văn hoá NQ 119-2008-HDND tinh.doc
118/2008/NQ-HĐND25/07/2008HĐND tỉnhVề việc bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách NQ 118-2008-HDND tinh.doc
117/2008/NQ-HĐND25/07/2008HĐND tỉnhVề tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 NQ 117-2008-HDND tinh.doc
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006