0
284
Theo năm văn bản: qdqppl Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 284 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Hide details for Tháng 4Tháng 4
12/QĐ-UBND29/04/2010UBND tỉnhv/v ban hành quy định bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên 12.pdf
11/QĐ-UBND12/04/2010UBND tỉnhv/v phê duyệt chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2020 định hướng 2030 11.pdf
10/QĐ-UBND12/04/2010UBND tỉnhV/v quy định mức thu quản lý và sử dụng phí trông giữ xe ô tô xe máy xe đạp trên địa bàn tỉnh 10.pdf
9/QĐ-UBND12/04/2010UBND tỉnhV/v quy định mức thu quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh 09.pdf
8/QĐ-UBND12/04/2010UBND tỉnhV/v quy định mức thu quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phí thẩm định đề án trong lĩnh vực tài nguyên nước 08.pdf
7/QĐ-UBND12/04/2010UBND tỉnhV/v quy định mức thu quản lý và sử dụng lệ phí địa chính lệ phí cấp giấy phép thăm dò khai thác sử dụng dưới nước mặt xả nước thải 07.pdf
6/QĐ-UBND12/04/2010UBND tỉnhV/v quy định mức phụ cấp đối với cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cơ quan hành chính Nhà nước các cấp 06.pdf
5/QĐ-UBND12/04/2010UBND tỉnhV/v quy định chế độ đối với vận động viên huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao 05.pdf
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Show details for Tháng 10Tháng 10
Show details for Tháng 1Tháng 1
Show details for Năm 2009Năm 2009