0
30998
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 30998 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Hide details for Tháng 11Tháng 11
2499/QĐ-UBND30/11/2010UBND tỉnhV/v bổ sung kiện toàn Ban điều hành phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tỉnh 2499.pdf
2498/QĐ-UBND30/11/2010UBND tỉnhV/v bổ sung kiện toàn ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tỉnh 2498.pdf
2497/QĐ-UBND30/11/2010UBND tỉnhV/v điều chỉnh nội dung chi ngân sách năm 2010 của chi cục quản lý đê điều và phòng chống luạt bão 2497.pdf
2496/QĐ-UBND30/11/2010UBND tỉnhV/v hỗ trợ nông dân để mua giống lúa lai và tập huấn kỹ thuật gieo trồng lúa hai vụ Đông xuân năm 2010-2011 2496.pdf
2495/QĐ-UBND30/11/2010UBND tỉnhV/v quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế của ban Tôn Giáo 2495.pdf
2494/QĐ-UBND30/11/2010UBND tỉnhV/v..........ông Đoàn Ngọc Quang sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2494.pdf
2493/QĐ-UBND30/11/2010UBND tỉnhV/v..........bà Nguyễn Thị Ngân trường THPT Đức Hợp 2493.pdf
2492/QĐ-UBND30/11/2010UBND tỉnhV/v..........ông Đỗ Văn Tuân trường THPT Khoái Châu 2492.pdf
2491/QĐ-UBND30/11/2010UBND tỉnhV/v..........bà Lê Thị Nguyệt hiệu trưởng trường THPT Trần Quang Khải 2491.pdf