0
312
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 312 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Hide details for Tháng 12Tháng 12
217/NQ-HĐND13/12/2010HĐND tỉnhVề điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 217_2010_NQ-HĐND.doc
216/2010/NQ-HĐND13/12/2010HĐND tỉnhVề việc quy định mức thu học phí, lệ phí thi trong các cơ sở giáo dục và đào tạo quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 216_2010_NQ-HĐND.doc
212/2010/NQ-HĐND13/12/2010HĐND tỉnhVề nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 212_2010_NQ-HĐND.doc
214/2010/NQ-HĐND13/12/2010HĐND tỉnhVề quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011 214_2010_NQ-HĐND.doc
210/2010/NQ-HĐND13/12/2010HĐND tỉnhVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 210_2010_NQ-HĐND.doc
Show details for Tháng 10Tháng 10
Show details for Tháng 1Tháng 1
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006