0
326
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 326 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Hide details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 2Tháng 2
Hide details for Tháng 12Tháng 12
288/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhVề việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012 NQ288-H_ND.doc
296/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhBan hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 NQ 296-H_ND.doc
295/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhVề quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 NQ 295-H_ND.doc
294/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhVề chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2012 NQ 294-H_ND.doc
293/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhVề việc quy định mức hỗ trợ sinh hoạt phí, đối với Trưởng ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và kinh phí hoạt động cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, khu phố NQ 293-H_ND.doc
292/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhVề việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ NQ 292-H_ND.doc
291/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhBan hành quy định về chế độ chi công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên NQ 291-H_ND.doc
290/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhVề phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp ở địa phương năm 2012 NQ 290-H_ND.doc
287/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 NQ 287-H_ND.doc
286/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhVề dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2012 NQ 286-H_ND.doc
284/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 NQ 284-H_ND.doc
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006