0
312
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 312 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 7Tháng 7
Hide details for Tháng 3Tháng 3
38/2010/NQ-HĐND24/03/2010HĐND tỉnhVề việc thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học) về tỉnh công tác 38_2010_NQ-HĐND.doc
37/2010/NQ-HĐND24/03/2010HĐND tỉnhVề việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cơ quan hành chính Nhà nước các cấp 37_2010_NQ-HĐND.doc
36/2010/NQ-HĐND24/03/2010HĐND tỉnhVề việc quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh 36_2010_NQ-HĐND.doc
35/2010/NQ-HĐND24/03/2010HĐND tỉnhVề việc quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 35_2010_NQ-HĐND.doc
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 10Tháng 10
Show details for Tháng 1Tháng 1
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006