0
274
Theo năm văn bản: qdqppl Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 274 văn bản  

Hide details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 4Tháng 4
Hide details for Tháng 3Tháng 3
10/QĐ-UBND26/03/2020UBND tỉnhv/v tổ chức lại Sở lao động thương binh xã hội 10QP_signed.pdf
11/QĐ-UBND26/03/2020UBND tỉnhv/v tổ chức lại sở Văn hóa thể thao và du lịch 11QP_signed.pdf
9/QĐ-UBND18/03/2020UBND tỉnhV/v quy định về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh 09_signed.pdf
8/QĐ-UBND09/03/2020UBND tỉnhv/v sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu miễn chế độ thu nộp các khoản lệ phí trên địa bàn t6inhr 08_signed.pdf
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 1Tháng 1
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009