0
274
Theo năm văn bản: qdqppl Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 274 văn bản  

Hide details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Hide details for Tháng 4Tháng 4
14/QĐ-UBND23/04/2020UBND tỉnhv/v Ban hành quy định xác định tuyển chọn giao tiếp tổ chức,cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước 14 QP_signed_signed.pdf
15/QĐ-UBND23/04/2020UBND tỉnhv/v Ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 15 QP_signed_signed.pdf
13/QĐ-UBND17/04/2020UBND tỉnhV/v Quy định chức vụ,chức danh,số lượng và một số chế độ,chính sách đối với cán bộ công chức xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh 13qp_signed.pdf
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 1Tháng 1
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009