0
Theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
21/GM-UBND17/01/2021UBND tỉnhv/v giấy mời hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cán bộ, công chức từ 08h ngày 19/01/2021 21 gm_signed.pdf
20/GM-UBND15/01/2021UBND tỉnhv/v giấy mời họp làm việc với UBND tỉnh từ 8h ngày 18/01/2021 20 gmub_signed.pdf
124/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhv/v quyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với Văn phòng HĐND tỉnh năm 2021 124 qd_signed.pdf
125/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với văn phòng UBND tỉnh năm 2021 125 qd_signed.pdf
126/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với sở nội vụ năm 2021 126 qd_signed.pdf
127/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với sở giáo dục và đào tạo năm 2021 127 qd_signed.pdf
128/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với sở y tế năm 2021 128 qd_signed.pdf
129/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với sở văn hóa thể thao và du lịch năm 2021 129 qd_signed.pdf
130/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với sở lao động thương binh và xã hội năm 2021 130 qd_signed.pdf
131/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với sở Kế hoạch và đầu tưu năm 2021 131 qd_signed.pdf
132/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với sở xây dựng năm 2021 132 qd_signed.pdf
133/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với sở giao thông vận tải năm 2021 133 qd_signed.pdf
134/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với sở công thương năm 2021 134 qd_signed.pdf
135/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với sở thông tin và truyền thông năm 2021 135 qd_signed.pdf
136/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021 136 qd_signed.pdf
154/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhv/v quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2020 154 qd_signed.pdf
165/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhv/v quyết định khen thưởng cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 165 qd_signed.pdf
137/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với sở tài chính năm 2021 137 qd_signed.pdf
138/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với 138 qd_signed.pdf
139/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với sở tài nguyên và môi trường năm 2021 139 qd_signed.pdf
140/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với sở khoa học và công nghệ năm 2021 140 qd_signed.pdf
143/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với Ban quản lý khu đại học Phố hiến năm 2021 143 qd_002_signed.pdf
150/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với UBND huyện Ân Thi 150 qd_signed.pdf
151/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với UBND huyện Tiên Lữ 151 qd_signed.pdf
152/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với UBND huyện Phù Cừ 152 qd_signed.pdf
153/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với UBND thành phố Hưng yên năm 153 qd_signed.pdf
123/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhv/v quyết định tặng cơ thi đua cho tòa án nhân dân tỉnh 123 qd_signed.pdf
141/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với thanh tra tỉnh năm 2021 141 qd_signed.pdf
142/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh năm 2021 142 qd_signed.pdf
144/QĐ-UBND15/01/2021UBND tỉnhquyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-Cp đối với UBND huyện Khoái Châu năm 2021 144 qd_signed.pdf